The fifteen Standing Committee of the Xining Municipal People’s Congress held the twenty-eight

In June 5th, the fifteenth Xining Municipal People’s Congress Standing Committee held the twenty-eighth meeting of the Municipal People’s Congress, Zou Jiansheng, deputy director of Fan Guoqing, Gao Yumei, Yang Baolin, Feng Lijun, Feng Yi, Liu De, Zhang Zhijun, Wang Yanming, the Secretary General and the chairman of the Standing Committee of a total of 32 people attended, quorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *